just_alex

14 tekstów – auto­rem jest just_alex.

wy­buchy eufo­rii, si­niaki na łok­ciach i ko­lanach z niekon­tro­lowa­nych pod­skoków, na­pady śmie­chu i ag­resji, diamen­ci­ki w oczach ze szczęścia i smut­ku...och tak mi Ciebie brak. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 24 grudnia 2009, 22:40

To­leran­cja ma być obojętnością czy posza­nowa­niem wolności.? 

myśl
zebrała 30 fiszek • 20 grudnia 2009, 13:33

Or­ga­nizm pot­rze­buje zróżni­cowa­nego po­kar­mu aby pra­widłowo fun­kcjo­nować...a Ty kar­misz mnie sa­mymi kłamstwami. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 19 grudnia 2009, 17:19

Mogłeś od ra­zu po­wie­dzieć mi żeg­naj, niż kar­mić mnie fałszy­wymi za­pew­nieniami o swo­jej miłości. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 18 grudnia 2009, 21:47

Żyję łudząc się że może i na mnie kiedyś spad­nie krop­la wie­czne­go szczęścia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 grudnia 2009, 19:58

To od­wie­czne fan­tazjo­wanie o naszej wyima­gino­wanej miłości po­woli wy­niszcza moj umysł 

myśl
zebrała 27 fiszek • 16 grudnia 2009, 18:43

Uczu­ciowe pa­rano­je nie na­dają się do leczenia. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 grudnia 2009, 14:47

A gdy przychodzi wieczór po omac­ku, opuszka­mi palców szu­kam Twoich ust. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 grudnia 2009, 15:31

Wszys­cy się dzi­wią dlacze­go uwiel­biam chodzić do szkoły, dlacze­go nie wolę uciec z lek­cji jak większość ludzi w moim wieku. Otóż szkoła to je­dyne miej­sce gdzie mogę ci się bez­wa­run­ko­wo przyglądać, każdą przerwę spędzam na wpat­ry­waniu się w ciebie...ale ty, ty nie wiesz na­wet o moim istnieniu. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 12 grudnia 2009, 17:31

Wiesz, uwiel­biam te mo­je codzien­ne uro­jenia do­tyczące nasze­go szczęśli­wego życia. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 grudnia 2009, 22:23
just_alex

Wiesz, uwielbiam te moje codzienne urojenia dotyczące naszego szczęśliwego życia.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność